Zpracování osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů vychází z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „GDPR“.

Správce

Správcem osobních údajů je RK Premia s.r.o., IČ: 0986278, DIČ: CZ00986278, se sídlem Malodrážní 175/8, 417 31 Novosedlice, do obchodního rejstříku zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem dne 27. 1. 2021, oddíl C, vložka 46547 (dále jen „Správce“).

Zpracovávané údaje

Správce zpracovává např. tyto osobní údaje: jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, e-mail, telefon, podpis, IČO, DIČ, adresa trvalého pobytu, kontaktní adresa, fakturační adresa, bankovní spojení, dále údaje týkající se pracovního poměru či jiných pracovněprávních vztahů, údaje o poskytnutých službách společností RK Premia, údaje ze vzájemné komunikace a další údaje související s poskytnutím a plněním smluv společností RK Premia.

Způsoby zpracování

Správce zpracovává osobní údaje elektronicky nebo v listinné podobě.

Správce získává osobní údaje přímo od subjektů údajů (dále jen „Zákazníků“), a to při jakékoliv operaci s osobními údaji Zákazníků (např. ukládání, nahlížení, kopírování, kontrola, apod). 

Účel zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů se děje za účelem komunikace se Zákazníky, vyřízení objednávky služeb, sjednání a plnění smlouvy a za účelem dodržení zákonných povinností RK Premia. RK Premia v souladu s článkem 6 GDPR zpracovává osobní údaje i bez souhlasu.

Správce zpracovává osobní údaje pouze pro stanovené účely uvedeny níže a po dobu nezbytně nutnou ke splnění příslušného účelu:

 • Poskytování realitních služeb
 • Identifikace a kontrola dle AML zákona (zákon číslo 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném změní)
 • Vypořádání odměny za zprostředkování prodeje, nákupu nebo pronájmu nemovitosti,
 • Vyúčtování odměny za ostatní služby
 • Bezpečnost a ochrana majetku
 • Plnění daňových a účetních povinností
 • Vyhodnocení spokojenosti Zákazníků s poskytnutými službami 
 • Řešení reklamací

Příjemci osobních údajů

Správce nepředává osobní údaje do třetí země nebo mezinárodním organizacím.

Správce nepředává osobní údaje žádným třetím stranám. Výjimku tvoří zpracovatelé, kteří plní úkoly pro Správce a kteří osobní údaje bezpečně zpracovávají v souladu s GDPR, např.:

 • fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona či právnické osoby zabývající se IT řešením (programátoři)
 • správce serveru 
 • účetní a daňový poradci
 • finanční poradci, znalci, odhadci
 • advokáti
 • Další osoby a subjekty, pokud to z povahy poskytovaných služeb vyplývá, nebo je to nezbytné  z důvodu opodstatněných zájmů Zákazníka.

Bezpečnost

Správce považuje ochranu osobních údajů za prioritní. Osobní údaje jsou v maximálně možné míře chráněny za použití technických a organizačních opatření. Ke všem databázím je omezený přístup, který je povolen pouze oprávněným osobám. Tyto osoby jsou rovněž vázány povinností mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací.

Práva Zákazníka 

Zákazník má v prvé řadě právo na to být informován o zpracování svých osobních údajů při shromažďování osobních údajů (tj. nejčastěji při prvním styku se Správcem). Tím se rozumí právo na určité informace o zpracování jeho osobních údajů, tak aby byla především naplněna zásada transparentnosti zpracování. Jde zejména o informace o účelu zpracování, totožnosti Správce, o jeho oprávněných zájmech, o příjemcích osobních údajů. V tomto případě jde o pasivní právo, jelikož aktivitu musí vůči Zákazníkovi vyvinout Správce, aby požadované informace stanovené v obecném nařízení Zákazníkovi poskytl, resp. zpřístupnil.
Mezi další práva Zákazníků, patří:

 • právo na přístup k osobním údajům, 
 • právo na opravu, resp. doplnění, 
 • právo na výmaz, 
 • právo na omezení zpracování, 
 • právo na přenositelnost údajů, 
 • právo vznést námitku,
 • právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování.

V případě žádosti Zákazníka na uplatnění svého práva může Správce požadovat po Zákazníkovi prokázání totožnosti.

V případě žádosti Zákazníka na uplatnění svého práva bude Zákazník Správcem vyrozumněn nejdéle jednoho měsíce.

Zákazník má kdykoliv právo obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz, posta@uoou.cz.

Hodnocení RK Premia na Firmy.cz
RK Premia na Firmy.cz
Realitní služby pro Ústecký kraj

Realitní služby poskytujeme po celém Ústeckém kraji, zejména v těchto městech:

 • Teplice
 • Most
 • Ústí nad Labem
 • Chomutov
 • Děčín
 • Litoměřice
 • Litvínov

Rádi Vám pomůžeme s prodejem, pronájmem nebo koupí nemovitosti i kdekoliv jinde.

Kontaktujte nás