Právní informace

Provozovatel stránek

Provozovatelem a vlastníkem internetových stránek www.rkpremia.cz (dále jen „Stránky“) je RK Premia s.r.o., se sídlem Malodrážní 175/8, 417 31 Novosedlice, IČ: 0986278, DIČ: CZ00986278, společnost zapsaná v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 46547 (dále jen „RK Premia“).

RK Premia vykonává realitní zprostředkování ve smyslu zákona č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování (dále jen „ZRZ“) v rozsahu služeb uvedených na www.rkpremia.cz/sluzby ve smyslu ustanovení § 7 odst. 5 ZRZ.

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobncíh údajů naleznete na samostatné stránce.

Cookies

Informace o zásadách zpracování cookies naleznete na samostatné stránce.

Informace o  možnosti řešení spotřebitelských sporů

V souladu s ustanovením § 14 odst. 1 zákona 643/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, si vás dovolujeme informovat, že v případě vzniku sporu mezi vámi a RK Premia, který by se nepodařilo urovnat dohodou, máte právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu k České obchodní inspekci.

Návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je možno podat mj. též prostřednictvím webového formuláře dostupného zde.

Reklamační řád

Grantujeme vám jednání vždy v souladu s tímto reklamačním řádem.

 1. RK Premia se rozumí právnická osoba (RK Premia s.r.o, IČ: 9862781, DIČ: CZ9862781, se sídlem: Malodrážní 175/8, 41731 Novosedlice), podnikající na území České republiky v oblasti realitního zprostředkování. 
 2. Klientem se rozumí fyzická či právnická osoba, které RK Premia poskytuje realitní služby, a to na základě příslušné zprostředkovatelské smlouvy. Klientem není druhá strana zprostředkovávané smlouvy (zpravidla kupující nebo nájemce).
 3. Shledá-li klient služby poskytované RK Premia jako nevyhovující či neúplné, má právo uplatnit své výhrady (reklamaci) osobně v kanceláři RK Premia, elektronicky prostřednictvím e-mailových adres RK Premia uvedených na https://www.rkpremia.cz/kontakt či písemně do sídla RK Premia. V případě, že klient uplatní reklamaci prostřednictvím e-mailové zprávy, obdrží e-mailové potvrzení o přijetí reklamace. Osobní uplatnění reklamace u RK Premia je možné po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě. RK Premia poskytne klientovi písemné potvrzení o přijetí reklamace. 
 4. Klient v rámci uplatnění reklamace uvede své jméno, číslo zakázky a popíše vadu poskytnuté služby, pokud možno co nejpodrobněji. Dále uvede svůj požadavek na uplatnění práva z vady, a to, zda požaduje odstranění nedostatku dodané služby, slevu z ceny služby nebo požaduje od smlouvy odstoupit. 
 5. Reklamace bude RK Premia vyřízena bez zbytečného odkladu, nejdéle však na 30 pracovních dnů. RK Premia rozumí klienta o vyřízení reklamace. Klientovi náleží náhrada nákladů spojených s uplatněním reklamace.
 6. RK Premia je oprávněna uznat reklamaci jako oprávněnou či neoprávněnou.
 7. V případě oprávněné reklamace provede RK Premia bezodkladně všechny úkony vedoucí k odstranění nežádoucího stavu včetně poskytnutí případné náhrady, přičemž náhradou se může rozumět například poskytnutí slevy z ceny poskytnutých realitních služeb. 
 8. V případě neoprávněné reklamace RK informuje neprodleně klienta. 
 9. RK Premia zajišťujie ochranu osobních údajů klientů v souladu s platnými právními předpisy, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR). 

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 2. 2. 2021. 

Vzorový formulář pro odstoupení od spotřebitelské smlouvy

Vzorový formulář pro odstoupení od spotřebitelské smlouvy STÁHNĚTE ZDE.

Autorská práva

RK Premia je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, oprávněna vykonávat majetková práva ke Stránkám. RK Premia náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který je umístěn na Stránkách, včetně textu, designu Stránek, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na Stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na Stránkách. Je zakázáno jakékoli nezákonné kopírování či jiné užití obsahu umístěného na Stránkách bez předchozího písemného souhlasu RK Premia.

Odkazy na jiné stránky

Na Stránkách mohou být uvedeny odkazy na stránky, nad nimiž nemá RK Premia kontrolu. Pokud uživatel navštíví některou stránku, měl by se seznámit s jejím zabezpečením ochrany osobních údajů. RK Premia nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a politiku jiných subjektů.

Odpovědnost a právní režim

RK Premia nenese žádnou odpovědnost za správnost, přesnost a úplnost informací obsažených na Stránkách. Případná rizika plynoucí uživateli z používání Stránek či informací zde uvedených, jsou zcela na uživateli a RK Premia za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. RK Premia si vyhrazuje právo kdykoli změnit obsah Stránek bez předchozího upozornění.

Stránky, jejich obsah a právní vztahy vznikající v souvislosti s jejich užíváním se řídí českým právem. Jakékoli případné související spory budou řešeny soudy České republiky.

Tyto zásady o ochraně osobních údajů jsou účinné od 28.1.2021.

Hodnocení RK Premia na Firmy.cz
RK Premia na Firmy.cz
Realitní služby pro Ústecký kraj

Realitní služby poskytujeme po celém Ústeckém kraji, zejména v těchto městech:

 • Teplice
 • Most
 • Ústí nad Labem
 • Chomutov
 • Děčín
 • Litoměřice
 • Litvínov

Rádi Vám pomůžeme s prodejem, pronájmem nebo koupí nemovitosti i kdekoliv jinde.

Kontaktujte nás