Právní informace

 

Provozovatel stránek

Provozovatelem a vlastníkem internetových stránek www.rkpremia.cz (dále jen „Stránky“) je RK Premia s.r.o., se sídlem Malodrážní 175/8, 417 31 Novosedlice, IČ: 0986278, DIČ: CZ00986278, společnost zapsaná v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 46547 (dále jen „RK Premia“).

RK Premia vykonává realitní zprostředkování ve smyslu zákona č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování (dále jen „ZRZ“) v rozsahu služeb uvedených na www.rkpremia.cz/sluzby ve smyslu ustanovení § 7 odst. 5 ZRZ.

 

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů vychází z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „GDPR“.

Správce

Správcem osobních údajů je RK Premia s.r.o., IČ: 0986278, DIČ: CZ00986278, se sídlem Malodrážní 175/8, 417 31 Novosedlice, do obchodního rejstříku zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem dne 27. 1. 2021, oddíl C, vložka 46547 (dále jen „Správce“).

Zpracovávané údaje

Správce zpracovává např. tyto osobní údaje: jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, e-mail, telefon, podpis, IČO, DIČ, adresa trvalého pobytu, kontaktní adresa, fakturační adresa, bankovní spojení, dále údaje týkající se pracovního poměru či jiných pracovněprávních vztahů, údaje o poskytnutých službách společností RK Premia, údaje ze vzájemné komunikace a další údaje související s poskytnutím a plněním smluv společností RK Premia.

Způsoby zpracování

Správce zpracovává osobní údaje elektronicky nebo v listinné podobě.

Správce získává osobní údaje přímo od subjektů údajů (dále jen „Zákazníků“), a to při jakékoliv operaci s osobními údaji Zákazníků (např. ukládání, nahlížení, kopírování, kontrola, apod). 

Účel zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů se děje za účelem komunikace se Zákazníky, vyřízení objednávky služeb, sjednání a plnění smlouvy a za účelem dodržení zákonných povinností RK Premia. RK Premia v souladu s článkem 6 GDPR zpracovává osobní údaje i bez souhlasu.

Správce zpracovává osobní údaje pouze pro stanovené účely uvedeny níže a po dobu nezbytně nutnou ke splnění příslušného účelu:

 • Poskytování realitních služeb
 • Identifikace a kontrola dle AML zákona (zákon číslo 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném změní)
 • Vypořádání odměny za zprostředkování prodeje, nákupu nebo pronájmu nemovitosti,
 • Vyúčtování odměny za ostatní služby
 • Bezpečnost a ochrana majetku
 • Plnění daňových a účetních povinností
 • Vyhodnocení spokojenosti Zákazníků s poskytnutými službami 
 • Řešení reklamací

Příjemci osobních údajů

Správce nepředává osobní údaje do třetí země nebo mezinárodním organizacím.

Správce nepředává osobní údaje žádným třetím stranám. Výjimku tvoří zpracovatelé, kteří plní úkoly pro Správce a kteří osobní údaje bezpečně zpracovávají v souladu s GDPR, např.:

 • fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona či právnické osoby zabývající se IT řešením (programátoři)
 • správce serveru 
 • účetní a daňový poradci
 • finanční poradci, znalci, odhadci
 • advokáti
 • Další osoby a subjekty, pokud to z povahy poskytovaných služeb vyplývá, nebo je to nezbytné  z důvodu opodstatněných zájmů Zákazníka.

Bezpečnost

Správce považuje ochranu osobních údajů za prioritní. Osobní údaje jsou v maximálně možné míře chráněny za použití technických a organizačních opatření. Ke všem databázím je omezený přístup, který je povolen pouze oprávněným osobám. Tyto osoby jsou rovněž vázány povinností mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací.

Práva Zákazníka 

Zákazník má v prvé řadě právo na to být informován o zpracování svých osobních údajů při shromažďování osobních údajů (tj. nejčastěji při prvním styku se Správcem). Tím se rozumí právo na určité informace o zpracování jeho osobních údajů, tak aby byla především naplněna zásada transparentnosti zpracování. Jde zejména o informace o účelu zpracování, totožnosti Správce, o jeho oprávněných zájmech, o příjemcích osobních údajů. V tomto případě jde o pasivní právo, jelikož aktivitu musí vůči Zákazníkovi vyvinout Správce, aby požadované informace stanovené v obecném nařízení Zákazníkovi poskytl, resp. zpřístupnil.
Mezi další práva Zákazníků, patří:

 • právo na přístup k osobním údajům, 
 • právo na opravu, resp. doplnění, 
 • právo na výmaz, 
 • právo na omezení zpracování, 
 • právo na přenositelnost údajů, 
 • právo vznést námitku,
 • právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování.

V případě žádosti Zákazníka na uplatnění svého práva může Správce požadovat po Zákazníkovi prokázání totožnosti.

V případě žádosti Zákazníka na uplatnění svého práva bude Zákazník Správcem vyrozumněn nejdéle jednoho měsíce.

Zákazník má kdykoliv právo obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz, posta@uoou.cz.

 

Cookies

Za účelem zlepšení fungování Stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit používá RK Premia na svých Stránkách cookie soubory. Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači či mobilním zařízení, pomocí něhož jsou Stránky zobrazeny. Cookie soubory pomáhají mapovat aktivity návštěvníka při procházení stránek Stránek po určitou dobu.

Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů Stránek. 

Při návštěvě našich webových stránek mohou být ve Vašem počítači nebo mobilním zařízení za účelem remarketingu ukládány cookies i jiných webových stránek (na základě Vašeho souhlasu), které mohou být na našem webu provozovány nebo na ně náš web odkazuje. Jedná se o společnost GOOGLE, Facebook, Seznam, You Tube a případně další. Tyto weby mají své zásady ochrany osobních údajů. Naše webové stránky tyto cookies nedokáží číst. V některých případech jsou tyto weby využívány k tomu, aby se na nich zobrazovala naše reklama.

Detailní informace o používání Cookies ve společností Google najdete zde.

Detailní informace o používání Cookies společností Seznam – Sklik najdete zde.

Detailní informace o používání Cookies společnosti Facebook najdete zde.

Zásady a zabezpečení společnosti You Tube najdete zde.

Soubory cookies se rozdělují na dočasná a trvalá. Dočasná cookies jsou po ukončení vaší návštěvy smazána a slouží k tomu, aby při přecházení z jedné stránky na druhou byla zachována data a nemuseli jste je zadávat opakovaně. Dělají web přehlednější a srozumitelnější s větší bezpečností směrem k uživatelům. Trvalá cookies zůstávají ve vašem počítači déle, umožní vám si přizpůsobit naše webové stránky a slouží k tomu, abychom dokázali vždy zareagovat co nejrychleji na vaše potřeby.


Používáním Stránek souhlasíte s užitím cookies. V případě, že návštěvník Stránek nesouhlasí se shromažďováním cookie souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče. Návod na deaktivaci a odstranění Cookies naleznete v nápovědě příslušného prohlížeče, případně se obraťte na výrobce prohlížeče. 

 

Informace o  možnosti řešení spotřebitelských sporů

V souladu s ustanovením § 14 odst. 1 zákona 643/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, si vás dovolujeme informovat, že v případě vzniku sporu mezi vámi a RK Premia, který by se nepodařilo urovnat dohodou, máte právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu k České obchodní inspekci.

Návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je možno podat mj. též prostřednictvím webového formuláře dostupného zde.

 

Reklamační řád

Grantujeme vám jednání vždy v souladu s tímto reklamačním řádem.

 1. RK Premia se rozumí právnická osoba (RK Premia s.r.o, IČ: 9862781, DIČ: CZ9862781, se sídlem: Malodrážní 175/8, 41731 Novosedlice), podnikající na území České republiky v oblasti realitního zprostředkování. 
 2. Klientem se rozumí fyzická či právnická osoba, které RK Premia poskytuje realitní služby, a to na základě příslušné zprostředkovatelské smlouvy. Klientem není druhá strana zprostředkovávané smlouvy (zpravidla kupující nebo nájemce).
 3. Shledá-li klient služby poskytované RK Premia jako nevyhovující či neúplné, má právo uplatnit své výhrady (reklamaci) osobně v kanceláři RK Premia, elektronicky prostřednictvím e-mailových adres RK Premia uvedených na https://www.rkpremia.cz/kontakt či písemně do sídla RK Premia. V případě, že klient uplatní reklamaci prostřednictvím e-mailové zprávy, obdrží e-mailové potvrzení o přijetí reklamace. Osobní uplatnění reklamace u RK Premia je možné po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě. RK Premia poskytne klientovi písemné potvrzení o přijetí reklamace. 
 4. Klient v rámci uplatnění reklamace uvede své jméno, číslo zakázky a popíše vadu poskytnuté služby, pokud možno co nejpodrobněji. Dále uvede svůj požadavek na uplatnění práva z vady, a to, zda požaduje odstranění nedostatku dodané služby, slevu z ceny služby nebo požaduje od smlouvy odstoupit. 
 5. Reklamace bude RK Premia vyřízena bez zbytečného odkladu, nejdéle však na 30 pracovních dnů. RK Premia rozumí klienta o vyřízení reklamace. Klientovi náleží náhrada nákladů spojených s uplatněním reklamace.
 6. RK Premia je oprávněna uznat reklamaci jako oprávněnou či neoprávněnou.
 7. V případě oprávněné reklamace provede RK Premia bezodkladně všechny úkony vedoucí k odstranění nežádoucího stavu včetně poskytnutí případné náhrady, přičemž náhradou se může rozumět například poskytnutí slevy z ceny poskytnutých realitních služeb. 
 8. V případě neoprávněné reklamace RK informuje neprodleně klienta. 
 9. RK Premia zajišťujie ochranu osobních údajů klientů v souladu s platnými právními předpisy, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR). 

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 2. 2. 2021. 

 

Vzorový formulář pro odstoupení od spotřebitelské smlouvy

Vzorový formulář pro odstoupení od spotřebitelské smlouvy STÁHNĚTE ZDE.

 

Autorská práva

RK Premia je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, oprávněna vykonávat majetková práva ke Stránkám. RK Premia náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který je umístěn na Stránkách, včetně textu, designu Stránek, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na Stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na Stránkách. Je zakázáno jakékoli nezákonné kopírování či jiné užití obsahu umístěného na Stránkách bez předchozího písemného souhlasu RK Premia.

 

Odkazy na jiné stránky

Na Stránkách mohou být uvedeny odkazy na stránky, nad nimiž nemá RK Premia kontrolu. Pokud uživatel navštíví některou stránku, měl by se seznámit s jejím zabezpečením ochrany osobních údajů. RK Premia nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a politiku jiných subjektů.

 

Odpovědnost a právní režim

RK Premia nenese žádnou odpovědnost za správnost, přesnost a úplnost informací obsažených na Stránkách. Případná rizika plynoucí uživateli z používání Stránek či informací zde uvedených, jsou zcela na uživateli a RK Premia za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. RK Premia si vyhrazuje právo kdykoli změnit obsah Stránek bez předchozího upozornění.

Stránky, jejich obsah a právní vztahy vznikající v souvislosti s jejich užíváním se řídí českým právem. Jakékoli případné související spory budou řešeny soudy České republiky.

 

Tyto zásady o ochaně osobních údajů jsou účinné od 28.1.2021.

 

Copyright RK Premia | Vytvořeno službou Kolibrio